Tumblelog by Soup.io
 • karmelowelatte
 • dice
 • zaaaczarowana
 • bezemnie
 • z-jakiej-racji
 • music-girl
 • magdanestor
 • gusta-blu
 • JestemTylkoMoja
 • dansemacabre
 • 9-smerfnych-mysli
 • paramour
 • klaceha
 • bng123
 • smilehs
 • Adonis
 • miedzy-nami
 • katsiu
 • background
 • paliti
 • redemptionsongs
 • athlin
 • salami
 • askman
 • leszekzukowski
 • wantit
 • prison
 • choreparanoje
 • heyx
 • flitterempire
 • lsk87al
 • strawberrry
 • marionette
 • jointskurwysyn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaxvcth xvcth

November 10 2018

9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaoll oll
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
8506 49d1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoll oll
6079 ac84
Reposted fromswissfondue-interim swissfondue-interim viaoll oll
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna vialottibluebell lottibluebell
9848 ebdd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
4885 0e70 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
4874 8185 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
4406 e067 500
Reposted fromdadzik dadzik viakropq kropq
3405 2317 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viaaliss aliss
2647 dc40 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaDreamsMayCome DreamsMayCome
9859 8bfd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaDreamsMayCome DreamsMayCome
9856 920f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaDreamsMayCome DreamsMayCome
4031 2ff8


Brief Encounter (1945)

Reposted fromEmisja Emisja viadirtyliar dirtyliar
6690 392e
Reposted fromkarahippie karahippie vialaluna laluna
9505 629a
Reposted fromkimik kimik viaDreamsMayCome DreamsMayCome
4233 6d22
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl